Samorząd Gminy Damnica

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy

ogłaszają konkurs na wieniec  i chleb dożynkowy 2021

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA WIENIEC  I CHLEB DOŻYNKOWY

 

Zgłoszeń do konkursów mogą dokonywać sołectwa.

Zgłoszeń dokonywać można jedynie na formularzu zgłoszeniowym do pobrania w siedzibie CEiK w Damnicy, ul. Witosa 13. Formularz zgłoszeniowy udostępniony zostanie również na stronach internetowych CEiK w Damnicy oraz Urzędu Gminy Damnica od dnia 12. sierpnia 2021 r.

 

 • Do wykonania wieńca mogą być użyte tylko zboża, płody rolne i owoce uprawiane w regionie słupskim.
 • Ograniczenie gabarytów wieńca dożynkowego:

wieniec dożynkowy, którego podstawę stanowi koło o średnicy max. 150 cm i nie może przekroczyć  wysokości 1,8 m. Do konkursu przystąpić mogą jedynie prace wykonane w sposób tradycyjny, tj. bez użycia kleju oraz plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów, itp., swoim wyglądem nie powinien budzić negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych, gloryfikować przemocy i nienawiści.

 • Ocenie podlegać będą: forma plastyczna i sposób prezentacji wieńca.
  W szczególności: zgodność wieńca z wymogami regulaminu, zgodność
  z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiałów i techniki wykonania; różnorodność użytych materiałów naturalnych (kłosy, zboża, kwiaty, owoce, warzywa, zioła, itp.); ponadto ocenie podlegają walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły.
 • Chleb musi być upieczony ze zbóż uprawianych w regionie pomorskim.
 • Kształt chleba- okrągły.
 • Ocenie będzie podlegał sposób prezentacji chleba, smak, wygląd.
 • Do konkursu można zgłosić z każdego sołectwa 1 wieniec i 1 chleb.
 • Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatorów konkursu, która przyzna trzy pierwsze miejsca w kategorii wieniec i pierwsze miejsce
  w kategorii chleb dożynkowy oraz wyróżnienia.
 • Prezentowane w konkursie wieńce i bochenki chleba zostaną wyeksponowane (przedstawione) na wystawie podczas uroczystości dożynkowych.
 • Wszystkie prace przechodzą na rzecz organizatora.
 • Prace wyróżnione zostaną zgłoszone do konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy i najokazalszy bochen chleba podczas Powiatowego Święta Plonów.
 • Zgłoszenia do konkursu: do dnia 24.08.2021 r. do godz. 16:00

 

INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA

 

 

Załącznik do regulaminu

 

 

                                                               ZGŁOSZENIE WIEŃCA/ CHLEBA DOŻYNKOWEGO[1]

 

 

Nazwa/ Imię i Nazwisko zgłaszającego ………………………………………………………………………………………………………

 

Dane kontaktowe do zgłaszającego:

– adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) ……………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

– nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

………………………………………………………………

(data i podpis zgłaszającego/
osoby reprezentującej zgłaszającego)

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem gminnego konkursu na wieniec i chleb dożynkowy i akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz, że przygotowany przeze mnie wieniec nie narusza praw autorskich i dobrych obyczajów na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191 t.j. ze zm.).

 

 

……………………………………………………………..                                                              ……………………………………………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                                                                     (czytelny podpis zgłaszającego/ upoważnionej osoby)

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy z siedzibą w Damnicy przy ul. Witosa 13, zawartych w formularzu zgłoszenie wieńca/chleba dożynkowego w zakresie obejmującym dane niezbędne do realizacji konkursu, w szczególności: imię i nazwisko; adres zamieszkania, telefon.

 

 

……………………………………………………………..                                                              ……………………………………………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                                                                     (czytelny podpis zgłaszającego/ upoważnionej osoby)

 

 

Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych zebranych podczas konkursu jest Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, ul. Witosa 13,
  76-231 Damnica, tel. 59 8113-922, e-mail: ceik@damnica.org;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 59 484 44 52, lub e-mail: iodo@damnica.pl;
 3. Moje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji gminnego konkursu na wieniec i chleb dożynkowy;
 4. Dane będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa;
 5. Dane przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości;
 6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
 7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Podanie niezbędnych danych do wypłaty nagrody jest wymogiem ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwencją nie podania danych dotyczących wypłaty nagrody jest jej niewypłacenie.

 

 

 

……………………………………………………………..                                                              ……………………………………………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                                                                     (czytelny podpis zgłaszającego/ upoważnionej osoby)

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie i podawanie do publicznej wiadomości moich dobrowolnie podanych danych osobowych
w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość zawartych w formularzu Zgłoszenie Wieńca / Chleba Dożynkowego oraz wysokości przyznanej nagrody.

 

 

……………………………………………………………..                                                              ……………………………………………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                                                                     (czytelny podpis zgłaszającego/ upoważnionej osoby)

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację wizerunku na portalach Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy – www.ceikdamnica.org, Urzędu Gminy Damnica- www.damnica.pl, oraz portalach społecznościowych tych instytucji: facebook oraz w wydawanych folderach i ulotkach okolicznościowych.  Celem rozpowszechniania wizerunku są działania informacyjno-promocyjne związane z przebiegiem Gminnego Konkursu na wieniec/ chleb dożynkowy oraz osiągnięciem celów konkursu poprzez propagowanie tradycji kulturowych regionu. Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. ze zm.).

 

 

……………………………………………………………..                                                              ……………………………………………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                                                                     (czytelny podpis zgłaszającego/ upoważnionej osoby)

 

[1] Niepotrzebne skreślić